ترجمه مخازن گونه های لیستریا در سه اقلیم زیستی

ترجمه مخازن گونه های لیستریا در سه اقلیم زیستی
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 23

حجم فایل (به کیلوبایت) : 4592

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 20000 تومان

خرید و دانلود

نمونه ترجمه

Soil and water are suggested to represent pivotal niches for the transmission of Listeria monocytogenes to plant material, animals,
and the food chain. In the present study, 467 soil and 68 water samples were collected in 12 distinct geological and ecological
sites in Austria from 2007 to 2009. Listeria was present in 30% and 26% of the investigated soil and water samples, respectively.
Generally, the most dominant species in soil and water samples were Listeria seeligeri, L. innocua, and L. ivanovii. The
human- and animal-pathogenic L. monocytogenes was isolated exclusively from 6% soil samples in regions A (mountainous region)
and B (meadow). Distinct ecological preferences were observed for L. seeligeri and L. ivanovii, which were more often isolated
from wildlife reserve region C (Lake Neusiedl) and from sites in proximity to wild and domestic ruminants (region A). The
higher L. monocytogenes detection and antibiotic resistance rates in regions A and B could be explained by the proximity to agricultural
land and urban environment. L. monocytogenes multilocus sequence typing corroborated this evidence since sequence
type 37 (ST37), ST91, ST101, and ST517 were repeatedly isolated from regions A and B over several months. A higher L. monocytogenes
detection and strain variability was observed during flooding of the river Schwarza (region A) and Danube (region B) in
September 2007, indicating dispersion via watercourses.

پیشنهاد شده، آب و خاک، آشیانه های[1] اکولوژیکی محوری[2] برای انتقال باکتری لیستریا مونوسیتوژنز به گیاه، حیوانات و زنجیره غذایی می­باشد. در مطالعه پیش رو، 467 نمونه خاکی و 68 نمونه آبی در 12 مکان مختلف زمین شناختی[3] و زیست محیطی در اتریش از سال 2007 تا سال 2009 جمع اوری شده است. لیستریا در 30٪ خاک ها و 26٪ از نمونه های آبی مورد بررسی،  جمع آوری شد.

به طور کلی، گونه غالب در نمونه­های خاک و آب لیستریا seeligeri ، L. innocua، و L. ivanovii بود. لیستریا مونوسیتوژنز  بیماری­زای[4] انسان و حیوان به طور انحصاری از 6٪ نمونه خاک در مناطق A (منطقه کوهستانی[5]) و B (علفزار[6]) جدا شد. اولویت­های  زیست محیطی مجزا برای L. seeligeri و L. ivanovii که اغلب از مناطق حیات وحش C (دریاچه Neusiedl) و از مکان­هایی در نزدیک نشخوارکنندگان وحشی و اهلی (منطقه A) جدا شد، مشاهده شد. L. monocytogenes  عالی تشخیص داه شد و نرخ مقاومت به آنتی­بیوتیک در مناطق A و B را می توان با نزدیکی به زمین های کشاورزی و زیستی شهری مرتبط دانست. نوع توالی چندکانونی لیستریا مونوسیتوژنز این مدارک را اثبات می کند که نوع توالی 37 (ST37، ST91، ST101 و ST517 بارها از مناطق A و B بیش از چند ماه جداسازی شده است. لیستریا مونوسیتوژنز عالی تشخیص داده می­شود و تنوع نژاد در طول سیل رودخانه Schwarza (منطقه A) و دانوب (منطقه B) در سپتامبر 2007 مشاهده شد، نشانگر پراکندگی از طریق نهر می­باشد.


[1] -niche

[2] -pivotal

[3] -geological

[4] - pathogenic

[5] - mountainous

[6] - meadow