ربایش (حذف) SO2 در یک بستر بسته بندی شده دوّار در مقیاس پایلوت

ربایش (حذف) SO2 در یک بستر بسته بندی شده دوّار در مقیاس پایلوت
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 12

حجم فایل (به کیلوبایت) : 418

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15000 تومان

خرید و دانلود

نمونه

چکیده

 جذب SO2 از یک مخلوط گاز با یک محلول مبتنی بر آمونیاک با استفاده از یک جریان مخالف با بستر  بسته­بندی شده دوار (RPB) با بسته بندی ساختاری SiC و بسته بندی پلاستیکی مورد بررسی قرار گرفت. اثرات پارامترهای عملیاتی، مانند سرعت چرخش، سرعت جریان مایع، میزان جریان گاز، نسبت مایع و گاز، غلظت ورودی SO2 و قلیایی بودن جاذب بر راندمان حذف SO2، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که بسته بندی پلاستیکی عملکرد گوگرد بهتر را در شرایط عملیات مشابه داشت. به علاوه، ارتباط ضرایب انتقال جرم کلی RPB حجمی گاز جنبی، با دو نوع بسته بندی به دست آمد و داده های پیش بینی شده در توافق با نتایج آزمایشگاهی بود.

لغات کلیدی : گوگردزدایی، بسته بندی پلاستیکی، بستر بسته­بندی چرخشی؛ بسته بندی با ساختار SiC

Abstract

 Absorption of SO2 from a gas mixture with an ammonia-based solution was investigated using a counter current rotating packed bed (RPB) with SiC structured packing and plastic packing. Effects of operating parameters, such as the rotational speed, liquid flow rate, gas flow rate, liquid–gas ratio, inlet concentration of SO2, and the alkalinity of absorbent on the removal efficiency of SO2, were examined. Experimental results showed that the plastic packing had a better desulfurization performance under the same operation conditions. Moreover, correlations of gas-side volumetric overall mass transfer coefficients of the RPB with the two types of packing were obtained and the predicted data were in good agreement with experimental results.