پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 53

حجم فایل (به کیلوبایت) : 335

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 12000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

چکیده تحقیق

این تحقیق در 5  فصل تنظیم شده است. فصل اول طرح تحقیق : که شامل موضوع , اهمیت و فایده تحقیق , علت و هدف تحقیق , طرح مسئله , فرضیه ها , تعریف واژه ها , روش تحقیق , موانع و محدودیت های تحقیق می باشد. فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق  : که در این فصل با استفاده از منابع موجود , سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم , نظریات , مدل ها و تاریخچه می باشد . فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این واقعیت است که امروزه مدیریت عملکرد تبدیل به ابزارهایی استراتژیک برای پیشبرد اهداف و ایجاد مزیت رقابتی و بالا بردن کارایی کارکنان در سازمان، نقش بسزایی را ایفا می کنند. در پایان هم پیوست ها، منابع و مأخذ و پرسشنامه تحقیق آورده شده است.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                             صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق       1

1-1 مقدمه           2

1-2 بیان مسأله      3

1-3  ضرورت و اهمیت تحقیق          4

1-4  اهداف تحقیق 5

1-5  فرضیات تحقیق          5

1-6  سوالات تحقیق            5

1-7  روش انجام تحقیق        6

1-8  محدودیت های تحقیق   6

1-9  واژگان کلیدی 6

1-9-1 مدیریت     6

1-9-2 کارایی       6

1-9-3 مدیریت عملکرد       7

1-9-4 کارکنان     7

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق       8

2-1 مقدمه           9

2-2 تعریف مدیریت           10

2-3 نظریه نقش های مدیریتی            10

2-4 سطوح مختلف مدیریت   11

2-5 مفهوم كارایی  14

2-6 تعریف کارایی 14

2-7  رابطه کارآیی با بهره ‌وری و اثربخشی       15

2-8  عوامل مؤثر در کارآیی 16

2-9 تعریف مدیریت عملكرد  17

2-10  اهمیت مدیریت عملكرد           18

2-11 اصول مدیریت عملكرد 19

2-12 عوامل مؤثردر توفیق مدیریت عملكرد       19

2-13  فرایند مدیریت عملكرد            20

2-14 مزایای مدیریت عملكرد            22

2-15 معایب مدیریت عملكرد 23

2-16  پیشینه تحقیق           24

2-17  اهمیت پیشینه در تحقیقات        25

فصل سوم : روش های انجام تحقیق      27

3-1 مقدمه           28

3-2 روش انجام تحقیق         28

3-3 جامعه آماری  29

3-4  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری          29

3-5  روش گردآوری اطلاعات           29

3-6  ابزار گردآوری اطلاعات           30

3-7  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها      30

3-7- 1 روایی      30

3-7-2 پایایی        31

3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ         32

3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف         32

3-8  روش تجزیه و تحلیل دادها         33

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات 34

4-1 مقدمه           35

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    35

4-3  تحلیل های توصیفی     36

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان     36

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           37

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            38

4-3-4  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان     39

4-4  تجزیه و تحلیل استنباطی           40

4-5  آزمون فرضیه ها        41

4-5-1  آزمون فرضیه اول   41

4-5-2  آزمون فرضیه دوم    42

4-5-3  آزمون فرضیه سوم   43

4-6  خلاصه فصل چهارم    44

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   46

5-1  مقدمه          47

5-2  نتیجه گیری   48

5-2-1  نتیجه گیری از فرضیه اول     48

5-2-2  نتیجه گیری از فرضیه دوم     48

5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه سوم     49

5-3  نتیجه گیری کلی         49

5-4  راهکار ها و پیشنهادات 49

( منــــابع و مــــأخذ )           51

پرسشنامه 53